Förköpsinformation om Grupplivförsäkring

Gäller från och med 2023-10-01

Om förköpsinformation

Du har laglig rätt att få denna information innan du köper en försäkring. Syftet med dokumentet är att
ge dig en översiktlig beskrivning av försäkringen. För att få fullständig information om försäkringens
omfattning, undantag och begränsningar etc., rekommenderar vi att du tar del av de fullständiga
villkoren som du hittar på www.sambla.se/trygghetsforsakring.

Den här förköpsinformationen gäller för frivillig gruppförsäkring som är tecknad på grundval av ett gruppavtal som träffats mellan Evident Life Försäkring AB, organisationsnummer 559203-7708, nedan kallat ”Evident” och Sambla Group AB, organisationsnummer 556974-8378, nedan kallat ”Sambla Group”.

Evident är försäkringsgivare för gruppförsäkringen och står därmed under Finansinspektionens tillsyn. Vår adress och andra kontaktuppgifter finns längst ner i denna förköpsinformation.

Sambla Group är försäkringsförmedlare och står också under Finansinspektionens tillsyn. Sambla Group är gruppföreträdare och förmedlar gruppförsäkringen. Sambla Group är den som lämnar råd inom lagen för försäkringsdistribution och även den som erhåller ersättning för distributionen. Du kan finna mer information om Sambla Group i särskild förköpsinformation som tillhandahålls av Sambla Group.

Där orden ”vi”, ”oss” och ”vår” används i texten nedan, är det Evident eller Sambla Group som avses. När det är viktigt att veta vem vi menar skriver vi ut ”Evident” eller ”Sambla Group”.

Den som ingår avtal om försäkring med Evident kallas för försäkringstagare. Den person vars dödsfall ger rätt till ersättning kallas försäkrad. För denhär försäkringen är det vanligast att försäkringstagare och försäkrad är samma person. När vi använder orden ”du”, ”din” och ”dig” i texten nedan, menar vi dig som är både försäkringstagare och försäkrad. När det är viktigt att göra skillnad skriver vi istället ”försäkringstagare” eller ”försäkrad”.

För den här försäkringen är det försäkringsavtalslagen och svensk lag i övrigt som gäller.

Vem kan vara försäkrad?

För att kunna teckna denna försäkring krävs att du är gruppmedlem enligt gruppavtalet mellan Sambla Group och Evident. Det innebär att du, vid tidpunkten för ansökan om försäkringen, måste uppfylla samtliga följande krav:

 • Du har, efter förmedling av Sambla blivit erbjuden ett låneavtal med någon av Samblas samarbetspartners,

 • Du har fyllt 18 men inte 64 år,

 • Du är folkbokförd och stadigvarande bosatt i Sverige och

 • Du är fullt arbetsför enligt vår definition, se nästa stycke, och intygar detta

Med Fullt arbetsför menar vi: Du kan fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar och ingen sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan utbetalas till dig. Med ersättning från Försäkringskassan avses: sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att du ska anses vara fullt arbetsför krävs även att arbetsskadelivränta inte utbetalas till dig och att lönebidragsanställning, vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad för dig. Med Försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarigheter i de övriga nordiska länderna.

Du som är gruppmedlem och som har beviljats försäkringen för egen del kan också välja att teckna försäkringen för din make/maka, registrerade partner eller sambo, om denne vid ansökningstillfället har fyllt 18 men inte 64 år, är folkbokförd och stadigvarande bosatt i Sverige samt är fullt arbetsför enligt Evidents definition, och intygar detta (”Medförsäkrad”).

Det här betyder att den som ska försäkras får vara högst 64 år, men om du redan är försäkrad kan försäkringen gälla fram till den sista dagen i den månad du fyller 67 år.

Försäkringstagarens rätt att ångra sig eller säga upp försäkringen

När du har köpt försäkringen har du rätt att ångra ditt köp inom 30 dagar från det att avtalet ingicks.

Du får också när som helst säga upp försäkringen så att den upphör att gälla genast, eller vid ett kommande månadsskifte.

Både om den som har köpt försäkringen väljer att utöva sin ångerrätt och om denne säger upp försäkringen har vi rätt att behålla respektive kräva betalning för försäkringen för den tid som försäkringen gällt. Om försäkringen redan har betalats har man rätt att få tillbaka den del av betalningen som avser tid efter att försäkringen slutat gälla.

Det är viktigt att berätta allt och inte ändra någon information till oss

Evident har rätt att själv, eller genom Sambla Group, säga upp eller ändra försäkringen om du har lämnat oriktiga uppgifter.

Hur ansöker jag om försäkringen och när börjar den gälla?

Du ansöker om försäkringen via Sambla Groups hemsida www.sambla.se eller per telefon i samtal med en av Samblas anställda försäkringsförmedlare. Om du uppfyller kraven för att vara försäkrad kommer försäkringen att börja gälla när Sambla Group, för Evidents räkning, har beviljat ansökan. Du kommer då att få ett försäkringsbevis.

Vilket försäkringsbelopp kan jag välja för min försäkring?

Du kan välja erbjudna försäkringsbelopp mellan 100 000 kr och 800 000 kr för din försäkring.

När betalas ersättning ut och vem får pengarna?

Den här försäkringen ger rätt till ersättning vid dödsfall. Det betyder att om den försäkrade avlider under den tid då denne har en gällande försäkring, betalar Evident ut försäkringsbeloppet, vilket framgår av försäkringsbeviset.

Utbetalning av försäkringsbeloppet görs till de personer som du har valt, dina förmånstagare. Du kan välja vem du vill som förmånstagare, och det kan vara antingen en fysisk person (en människa) eller en juridisk person (ett företag eller en organisation), eller kanske en blandning. Du kan när som helst under tiden du har försäkringen byta förmånstagare.

Om du inte har valt vem eller vilka som ska få försäkringsersättningen, gäller ett så kallat ”generellt förmånstagarförordnande”. Då betalar vi ut beloppet så här:

 • i första hand till make/maka/sambo/registrerad partner (”din livspartner”),
 • i andra hand till barn,
 • i tredje hand arvingar.

Försäkringen gäller med en kvalificeringstid för dödsfall som beror på annat än olycksfall. Det innebär att försäkringsskyddet endast omfattar dödsfall som beror på olycksfall under kvalificeringstiden. Kvalificeringstiden uppgår till 270 dagar från dagen då försäkringen träder i kraft och från dagen då eventuell höjning av försäkringsbelopp görs.

Vad kostar försäkringen och hur betalar jag den?

Priset för försäkringen (”premien”) räknas normalt ut för ett år i taget och bestäms bland annat utifrån din ålder och vilket försäkringsbelopp som du önskar ska betalas ut vid dödsfall och Evidents vid var tid gällande antaganden om framtida dödlighet och kostnader.

Du betalar för försäkringen varje månad via autogiro om inte du och Sambla Group har kommit överens om något annat. Hela premien måste betalas senast förfallodagen.

Hur länge gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt varje år så länge den inte sägs upp. Detta begränsar inte möjligheten att säga upp försäkringen med omedelbar verkan. Automatisk förnyelse av avtalet gäller dock bara om gruppavtalet mellan Evident och Sambla Group fortfarande gäller. I samband med att försäkringen förnyas kan ändrade försäkringsvillkor och annan premie gälla. Som längst kan försäkringen förnyas till att gälla fram till den sista dagen i den månad du (den försäkrade) fyller 67 år. Om gruppavtalet upphör att  gälla kommer även försäkringen att sluta gälla.

Vad händer om jag inte betalar för försäkringen i tid?

Om du inte betalar försäkringen i rätt tid, d.v.s. senast på den förfallodag som anges i din faktura, har Sambla Group rätt att säga upp försäkringen, för Evidents räkning. Sambla Group skickar då ett meddelande till dig om detta (en uppsägning). Försäkringen slutar gälla om du inte betalar inom 14 dagar från meddelandet om uppsägning.

Skatteregler

Den här försäkringen är en kapitalförsäkring enligt inkomstskattelagen. Det betyder att pengar som betalas ut från försäkringen är skattefria för mottagaren. Premien är inte avdragsgill.

Vilka undantag finns, alltså vad gäller försäkringen inte för?

Här ger vi en översiktlig beskrivning av tillfällen och omständigheter som försäkringen inte gäller för. För mer detaljerad information ber vi att du också läser våra villkor.

 • Vistelse i annat land:
  Vid vistelse inom Norden gäller försäkringen precis som vanligt oavsett hur länge man har stannat i landet. Vid vistelse utanför Norden gäller försäkringen endast i 12 månader, sen slutar den att gälla. Det betyder att om den försäkrade avlider när denne har vistats utanför Norden i ett år eller mer, så betalas ingen ersättning ut.
 • Deltagande i särskilt riskfylld verksamhet:
  Det betalas inte ut ersättning från försäkringen om den försäkrade avlider till följd av utövande av exempelvis tävling eller organiserad träning med motorfordon, bergsklättring, viss dykning, boxning och kampsport, inte heller off-piståkning, fallskärmshoppning eller
  deltagande i äventyrsverksamhet. Försäkringen gäller heller inte om man avlider när man kör bil utan bilbälte eller åker elsparkcykel eller cyklar utan hjälm eller Hövding.
 • Riskfyllda yrken:
  Det betalas inte ut ersättning från försäkringen om den försäkrade avlider när denne jobbar som exempelvis förare eller i annan tjänsteroll ombord vid militär flygning eller yrkesmässig provflygning. Försäkringen gäller exempelvis inte heller för den som avlider under arbetet som stuntman, luftakrobat, privat livvakt eller liknande.

  Notera dock att försäkringen gäller som vanligt för exempelvis poliser och ordnings- eller säkerhetsvakter som avlider under tjänsteutövning.
 • Självmord:
  Det betalas inte ut ersättning om den försäkrade begått självmord inom ett (1) år från att försäkringen började gälla. Om det måste antas att den försäkrade tecknade försäkringen utan tanke på att begå självmord gäller dock ändå rätt till ersättning.
 • Brottslig handling:
  Deltagande i brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse och där den försäkrade avlider, innebär att försäkringen inte gäller. Den gäller inte heller för dödsfall som inträffat på grund av utförande eller medverkande i terroristverksamhet, upplopp,
  gänguppgörelser, huliganism eller liknande våldsam aktivitet.
 • Krig:
  För dödsfall som inträffar vid vistelse i område i och utanför Sverige där krig eller krigsliknande oroligheter pågår, finns begränsningar för rätten till ersättning. Du kan läsa mer om detta i försäkringsvillkoret.
 • Atomkärnreaktion:
  Ersättning lämnas inte för dödsfall som inträffar i samband med atomkärnreaktion.
 • Missbruk av alkohol, andra berusningsmedel m.m:
  Försäkringen omfattar inte dödsfall som har samband med brukande (inklusive felaktig användning) eller missbruk av alkohol, andra berusningsmedel, dopningspreparat, narkotiska medel, sömnmedel eller läkemedel.

   

Försäkringen gäller med en kvalificeringstid för dödsfall som beror på annat än olycksfall. Se vidare under ”När betalas ersättning ut och vem får pengarna?”

Så här hanterar vi personuppgifter

Evident är ansvarigt för all behandling av de personuppgifter som lämnas eller som vi hämtar in rörande våra försäkrade, försäkringstagare och förmånstagare ”registrerade”. Vi behandlar bara sådana personuppgifter som är nödvändiga för att bedöma rätten till  försäkringsskydd eller försäkringsersättning eller för att på andra sätt administrera och uppfylla försäkringsavtalet eller

skyldigheter som Evident har som försäkringsgivare. Om du är försäkrad eller försäkringstagare hos oss har du alltid rätt att begära ut information om eller be om rättelse av de personuppgifter som Evident behandlar. En sådan begäran skickar du till dataskydd@evidentlife.se. För närmare information om hur vi hanterar personuppgifter kan du läsa vår personuppgiftspolicy.

Motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism

Evident följer de regler som krävs för att motverka att våra försäkringar utnyttjas för finansiell brottslighet. Det betyder bland annat att Evident måste be försäkringstagare, försäkrade och förmånstagare om olika uppgifter både före försäkringsavtal ingås och under tiden som ett försäkringsavtal gäller. Evident har också både rätt och skyldighet att avsluta eller vägra ingå försäkringsavtal om vi har anledning att misstänka att vi utsätts för försök till penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det kan också finnas skyldighet för oss att rapportera om misstänkta åtgärder till Polisen.

Om du inte är nöjd med oss

Att våra kunder är nöjda med våra försäkringar och vår service är viktigt för oss på Evident och det jobbar vi gärna hårt för. Om vi trots det inte lyckas leva upp till våra kunders förväntningar, har vi säkerställt att det ska vara enkelt att berätta för oss vad man inte är nöjd
med och vi har utsett en klagomålsansvarig person som nås via mail på klaga@evidentlife.se.

Om du är missnöjd med Sambla Group som distributör eller gruppföreträdare kan du kontakta Sambla Groups klagomålsansvarig. Kontaktuppgifter finner du i separat förköpsinformation från Sambla Group.

Om man, efter att ha varit i kontakt med klagomålansvarig, fortfarande inte är nöjd med oss, kan våra kunder också i medicinska ärenden vända sig till Personförsäkringsnämnden.

Om det gäller tolkning av våra försäkringsvillkor eller andra villkorsfrågor kan man kontakta Allmännareklamationsnämnden (ARN).

Tvister med försäkringsföretag kan också prövas av allmän domstol och för allmänna upplysningar om försäkringar, och besked om möjligheter att få ett ersättningsbeslut ändrat, kan man också kontakta Konsumenternas försäkringsbyrå. Nedan finns information om hur man kommer i kontakt med dessa olika instanser.

Kontaktuppgifter vid klagomål och överklagande

Personförsäkringsnämnden
Box 24067
104 50 STOCKHOLM
Telefon: 08 – 522 787 20
http://www.forsakringsnamnder.se

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM
Telefon: 08 – 555 017 00
www.arn.se

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 STOCKHOLM
08 – 22 58 00 (9:00 – 12:00)
www.konsumenternas.se

Du kan även få vägledning hos Konsumentverket eller av kommunens konsumentvägledare. www.hallakonsument.se (Konsumentverket) För kontakt med kommunal konsumentvägledare, se din kommuns hemsida.

Tillsynsmyndigheter
Evidents verksamhet står under tillsyn av
Finansinspektionen.
Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08 408 980 00
E-mail: finansinspektionen@fi.se
Hemsida: www.fi.se

Evidents marknadsföring står under tillsyn av
Konsumentverket.
Adress: Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02
Karlstad
Telefonnummer: 0771 42 33 00
E-mail: konsumentverket@konsumentverket.se
Hemsida: www.konsumentverket.se

Kontaktuppgifter till oss på Evident
Bolagets fullständiga namn:
Evident Life Försäkring AB
Adress: Kungsgatan 8, 2tr
111 43 Stockholm
Telefonnummer: 08-80 15 15
E-mail: info@evidentlife.se
Hemsida: www.evidentlife.se
Organisationsnummer: 559203-7708
Styrelsen har sitt säte i Stockholm

 

Om förmedlaren
Sambla Group AB,
Besöksadress: Strandvägen 5B,
114 51 Stockholm
Postadress: Box 5300 102 46
Stockholm, org.nr 556974-8378
Telefon: 0770-22 01 80
E-post: forsakringar@sambla.se

Hemsida: www.sambla.se.

Försäkringsförmedling är tillståndspliktig verksamhet. Sambla Group har idag tillstånd att förmedla följande försäkringsklasser: Livförsäkring, Tilläggsförsäkring till livförsäkring, Olycksfall, Sjukdom och Annan förmögenhetsskada. Sambla Group är registrerad som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Sambla Groups kunder har möjlighet att inhämta upplysningar om vilka försäkringsklasser/-grupper av försäkringar som respektive anställd hos Sambla Group har rätt att förmedla. För vidare information rörande Sambla Groups registrering kan Bolagsverket kontaktas: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, telefon: 060-18 40 00, e-post: bolagsverket@ bolagsverket.se, hemsida: www.bolagsverket.se.

För information rörande tillsyn samt information om förmedlares behörighet att förmedla försäkringar kan Finansinspektionen kontaktas: Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm, telefon: 08-787 80 00, e-post:
finansinspektion@fi.se, hemsida: www.fi.se.

Sambla Groups marknadsföring står under Konsumentverkets tillsyn, Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, telefon: 0771-42 33 00, e-post: konsumentverket@konsumentverket.se, hemsida: www.konsumentverket.se.

Inget försäkringsföretag innehar kvalificerade andelar i Sambla Group. Vidare innehar inte Sambla Group något kvalificerat innehav i något försäkringsföretag.

Det står Sambla Group fritt att förhandla om och förmedla försäkringar med andra försäkringsbolag. Sambla Group lämnar inte någon rådgivning som grundar sig på en opartisk och personlig analys.

Ansvarsförsäkring
Sambla Group innehar en ansvarsförsäkring hos Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, 516407-0384, via Nordeuropa Försäkring, Box 56044, 102 17 Stockholm, Telefon: 08-664 51 00, Mail: info@nordeuropa.se. Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att Sambla Groups agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot Gjensidige Forsikring ASA Norge via Nordeuropa Försäkring och dess skaderegleringsbolag Sedgwick Sweden AB, Telefon: 08-98 33 60, E-postadress: info@se.sedgwick.com, webbadress: www.sedgwick.com/solutions/global/se.

Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta Sambla Group om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling är EUR 1 300 380 och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas
ut under försäkringsperioden är EUR 5 201 500.

Ersättning
Sambla Group har som försäkringsförmedlare rätt till provision vid utförd försäkringsförmedlingstjänst. Provisionen täcker bl.a. kostnader för marknadsföring, IT-system, fakturering, administration, kundservice, och lönekostnader. Försäkringstagaren betalar varje månad in försäkringspremien till Sambla Group som efter avdrag för provision betalar premien vidare till försäkringsgivaren. Nettopremien, vilket är det belopp som försäkringsgivaren erhåller, är beroende av det aktuella försäkringsbeloppet och varierar mellan 42 och 51 procent av premiebeloppet. Resterande del, det vill säga mellan 58 och 49 procent av försäkringspremien behåller Sambla
Group.

Kontaktuppgifter till Sambla Group vid klagomål
Om du har några synpunkter på försäkringsförmedlingen är du välkommen att kontakta Sambla Groups klagomålsansvarige Isabelle Granath via e-post till forsakringar@sambla.se.

Handläggningstid för inkomna klagomål skall ej överstiga två veckor, därefter skickas ett beslut till klaganden. Du kan för det fall att frågor uppstår och du vill ha vägledning av en oberoende part kontakta Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå eller den kommunala konsumentvägledningen.