Trygghetsförsäkring vid arbetslöshet och arbetsoförmåga (vid olycksfall, sjukdom, vård av nära anhörig)

Gruppavtalet

Denna försäkring är en frivillig gruppförsäkring som är tecknad på grundval av det gruppavtal som träffats mellan Sambla och Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Kund till Sambla äger rätt att ansluta sig till försäkringen. Gruppföreträdare är Sambla som även förmedlar försäkringen i  egenskap av försäkringsförmedlare till försäkringsgivaren Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Sambla förmedlar endast de försäkringslösningar som erbjuds via gruppavtalet. Försäkringen förmedlas därför inte på grundval av en opartisk analys. För försäkringen gäller, förutom försäkringsvillkoret, även vad som anges i gruppavtalet. All kommunikation med kunder i Sverige med anledning av avtalet sker på svenska, såvälmuntlig som skriftlig.

1. Vem försäkringen gäller för

1.1 Försäkringen kan tecknas av och gäller för privatperson som uppfyller följande krav:

 • Privatperson (ej egenföretagare).
 • Folkbokförd och bosatt i Sverige vid försäkringens beviljande.
 • Fyllt 18 men inte 64 år. Försäkringen gäller dock till och med försäkringstagaren är 67 år
 • Tillsvidareanställd med en arbetstid av minst 22 timmar per vecka under minst 6 sammanhängande månader direkt före försäkringens tecknande.
 • Fullt arbetsför och ej uppbär sjukpenning, närståendepenning, tillfällig föräldrapenning, aktivitets-, sjukersättning, pension eller liknande vid försäkringens beviljande.
 • Inskriven i och berättigad till ersättning från svensk försäkringskassa.

Endast en försäkring kan vara gällande samtidigt för en och samma person.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen träder i kraft direkt vid tecknandet av försäkringen, enligt försäkringsbevis, under förutsättning att premien är betald senast på förfallodagen. Försäkringen gäller under dygnets 24 timmar, såväl arbetstid som fritid. Försäkringen gäller månadsvis med automatisk förnyelse.

2.1 Kvalificeringsperiod

För försäkringen gäller alltid en kvalificeringsperiod, vilket innebär att försäkringsskyddet endast gäller för händelser som inträffar efter kvalificerings-perioden, som vid nyteckning är:

 • 30 dagar från försäkringens tecknande avseende arbetsoförmåga (olycksfall, sjukdom, vård av nära anhörig)
 • 90 dagar från försäkringens tecknande vid ofrivillig arbetslöshet

2.2 Karens

Försäkringen gäller med en karenstid. Med karens avses de första dagarna av arbetsoförmåga eller arbetslöshet för vilken ersättning inte lämnas. Arbetsoförmågan eller arbetslösheten måste således överstiga karenstiden innan ersättning kan lämnas.

Försäkringen gäller med följande karenstider:

 • 30 dagar vid arbetsoförmåga (olycksfall, sjukdom, vård av nära anhörig)
 • 30 dagar vid ofrivillig arbetslöshet

2.3 Ny ersättningsperiod (återkvalificering)

När försäkringen utnyttjats och ersättning utbetalats för en period av hel arbetsoförmåga eller hel ofrivillig arbetslöshet kan försäkringstagaren återkvalificera sig för en ny ersättningsperiod. Återkvalificeringsperioden är 180 dagars sammanhängande tillsvidareanställt arbete för att försäkringstagaren återigen skall kunna utnyttja försäkringen.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller i Sverige samt vid vistelse utom Sverige under förutsättning att vistelsen inte varar längre än 3 månader.

4. Vad som är försäkrat

Försäkringen avser att täcka del av månatliga kostnader såsom låne-, hyres-, abonnemang- samt övriga driftskostnader för boende.

5. Vad försäkringen gäller för

5.1. Hel arbetsoförmåga på grund av olycksfall, sjukdom eller vid vård av nära anhörig.

Om försäkringstagaren efter kvalificeringsperioden blir helt arbetsoförmögen, på grund av plötslig och oförutsedd olycksfallskada eller sjukdom eller vid vård av nära anhörig, ersätter försäkringen efter 30 dagars sammanhängande arbetsoförmåga (karenstid) en 1/30-del av försäkringsbeloppet per dag under den period då hel arbetsoförmåga föreligger. Ersättning lämnas från dag 31 och betalas ut under en period om maximalt 12 månader räknat från skadedatum (ansvarstid). Ersättning utbetalas så länge det finns en gällande försäkring. Upphör försäkringen så upphör även rätten till ersättning.

Försäkringen gäller för försäkringstagare som har rätt till sjukpenning, närståendepenning, tillfällig föräldrapenning, aktivitets- eller sjukersättning från Försäkringskassan. Vid hel arbetsoförmåga på grund av vård av nära anhörig fortsätter försäkringsskyddet även om ersättningen från försäkringskassa har upphört, dock under förutsättning att krav på fortsatt omvårdnad av nära anhörig intygas av legitimerad läkare. Ersättning lämnas dock under en period om högst 12 månader. Ändras, under sjukskrivningsperioden, den diagnos som beslutet om beviljad ersättning grundas på kan beslutet om ersättning komma att omprövas. Betalning sker till försäkringstagaren.

5.2 Ofrivillig arbetslöshet

För att få ersättning behöver du vara inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Om försäkringstagaren efter kvalificeringsperioden blir ofrivilligt helt arbetslös betalas ersättningen ut efter 30 sammanhängande dagar (karenstid) av hel arbetslöshet. En förutsättning för rätten till ersättning är att uppsägningen eller varsel om uppsägning sker efter utgången av kvalificeringsperioden.

Ersättningen lämnas från dag 31 efter karenstiden. Ersättning betalas därefter med 1/30-del av försäkringsbeloppet per dag under perioden av hel ofrivillig arbetslöshet. Ersättning betalas ut under en period om maximalt 12 månader räknat från skadedatum (ansvarstid) och utbetalas så länge det finns en gällande försäkring. Upphör försäkringen så upphör även rätten till ersättning. Betalning sker till försäkringstagaren.

5.3 Hel arbetsoförmåga och ofrivillig arbetslöshet

Försäkringstagaren har rätt till ersättning för både ofrivillig hel arbetslöshet och hel arbetsoförmåga om dessa är i direkt anslutning till varandra, dock för maximalt samma ersättningsperiod som annars gäller för enskild skada avseende ofrivillig hel arbetslöshet eller enskild hel arbetsoförmåga. Återkvalificering sker sedan med 180 dagars sammanhängande tillsvidareanställt arbete räknat från skadeersättningsperiodens slut. Ersättning betalas ut under en ny period om maximalt 12 månader från skadedatum (ansvarstid) och utbetalas så länge det finns en gällande försäkring. Upphör försäkringen så upphör även rätten till ersättning. Betalning sker till försäkringstagaren.

6. Vad försäkringen inte gäller för

6.1 Försäkringen lämnar inte ersättning vid arbetsoförmåga (olycksfallsskada, sjukdom, vård av nära anhörig) på grund av:

6.1.1 Olycksfallskada eller sjukdom för vilken försäkringstagaren/ nära anhörig uppsökt läkare eller erhållit vård och som inträffat eller som försäkringstagaren/ nära anhörig drabbats av inom 12 månader närmast före försäkringens ikraftträdande. Detsamma gäller för definierad kronisk sjukdom som försäkringstagaren känt till och för vilken behandling utförts inom 12 månader före försäkringens ikraftträdande.

6.1.2 Ålders- eller förslitningsrelaterade smärttillstånd i rygg, nacke, leder eller muskler eller fibromyalgi.

6.1.3 Olycksfallskada eller sjukdom som försäkringstagaren avsiktligt tillfogat sig eller ådragit sig.

6.1.4 Olycksfallskada eller sjukdom som försäkringstagaren/nära anhörig drabbats av vid egen brottslig handling.

6.1.5 Olycksfallskada eller sjukdom som uppstått i samband med att försäkringstagaren utfört eller medverkat till gärning som enligt svensk lag är straffbelagd.

6.1.6 Olycksfallskada eller sjukdom som inträffat under deltagande i eller träning av professionell sport.

6.1.7 Olycksfallskada eller sjukdom som inträffar under de första 30 dagarna som försäkringen varit i kraft (kvalificeringsperioden).

6.2 Försäkringen lämnar inte ersättning vid arbetslöshet på grund av:

6.2.1 Deltidsarbetslöshet, arbetslöshet efter tillfällig anställning eller säsongsarbetslöshet.

6.2.2 Arbetslöshet där uppsägning eller varsel om uppsägning var känd eller som försäkringstagaren borde ha känt till vid försäkringens tecknande.

6.2.3 Frivillig arbetslöshet.

6.2.4 Arbetslöshet när försäkringstagaren inte är anmäld som arbetssökande till Arbetsförmedling.

6.2.5 Arbetslöshet på grund av egen uppsägning eller avsked på grund av misskötsel i arbetet.

6.2.6 Arbetslöshet där försäkringstagaren blir uppsagd, varslad om uppsägning eller arbetslös under de första 90 dagarna som försäkringen varit i kraft (kvalificeringsperioden).

6.2.7 Arbetslöshet på grund av naturlig avgång.

6.2.8 Arbetslöshet efter tidsbegränsad anställning, t.ex. provanställning, vikariat eller projektanställning, såvida denna anställning inte är i direkt anslutning till en tillsvidareanställning där försäkringstagaren blivit uppsagd p.g.a. arbetsbrist.

6.2.9 Arbetslöshet som beror på strejk eller olagligt handlande av försäkringstagaren.

6.3 Allmänna undantag

Försäkringen gäller inte för skada som direkt eller indirekt orsakats av:

6.3.1 Krig, invasion, aktivitet eller hot av utländska fiender (oavsett krigsförklaring), inbördeskrig, revolution, terrorism, militärt övertagande eller upplopp.

6.3.2 Radioaktiv strålning eller kontamination på grund av radioaktivitet från varje form av nukleärt bränsle eller från nukleärdeposition som förvarar nukleärt bränsle, använd eller förbrukad.

7. Försäkringsbelopp

Valt försäkringsbelopp vid arbetslöshet och arbetsoförmåga framgår av försäkringsbeviset och får högst motsvara 60 % av försäkringstagarens bruttolön.

Om ersättningen från denna försäkring skulle påverka utbetalningen från annan försäkring (privat eller allmän) har försäkringsgivaren inte något ansvar för detta.

8. Åtgärder vid skada

Anmälan om inträffad arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet skall snarast möjligt göras till:

Gjensidige Försäkring, postadress: Box 4430, 205 13 Malmö, e-post: specialskador@gjensidige.se, telefon: 0771-326 322.

8.1 Vid hel arbetsoförmåga

Vid anspråk mot försäkringen på grund av arbetsoförmåga skall följande uppgifter snarast möjligt insändas till Gjensidige:

 • Kopia på försäkringsbevis.
 • Läkarintyg med arbetsoförmågans orsak angiven.
 • Intyg om utbetalad sjukpenning, närståendepenning, tillfällig föräldrapenning, aktivitets-, sjukersättning eller liknande från försäkringskassan.
 • Övriga handlingar som kan vara av betydelse för bedömning av ärendet.

Försäkringsgivaren kan begära att försäkringstagaren inställer sig för undersökning hos särskild anvisad läkare. Kostnaderna för detta betalas av försäkringsgivaren.

8.2 Vid ofrivillig arbetslöshet

Vid anspråk mot försäkringen orsakad av ofrivillig arbetslöshet skall följande uppgifter snarast möjligt insändas till Gjensidige:

 • Kopia på försäkringsbevis.
 • Intyg från Arbetsförmedlingen om att försäkringstagaren är inskriven som arbetssökande.
 • Intyg från den senaste arbetsgivaren om anledning till arbetslösheten samt hur länge försäkringstagaren arbetat hos denna arbetsgivare.
 • Övriga handlingar som kan vara av betydelse för bedömning av ärendet.

Skadeersättning utbetalas vid skadeperiodens slut eller, om skadeperioden överstiger 30 dagar, månadsvis i efterskott.

9. Allmänna avtalsbestämmelser

9.1 Premiebetalning

Premien debiteras månadsvis. Betalas inte premien i rätt tid kan försäkringsgivaren säga upp försäkringen, om förseningen ej är av ringa betydelse.

Uppsägningen sänds till försäkringstagaren och försäkringen upphör efter 14 dagar efter den dag den avsändes, om inte premien betalas inom denna frist.

Uppsägningen skall innehålla uppgift om detta, annars är den utan verkan.

Om premien betalas i andra perioder, gäller vad ovan sagts för den period där försäkringstagaren inte betalat premie enligt försäkringsavtalet.

9.1.1 Återupplivning

Har uppsägningen fått verkan på grund av att förnyelsepremie inte betalats i rätt tid kan försäkringen vid vissa omständigheter återupplivas till sin tidigare omfattning, om utestående premiebelopp betalas inom tre månader från det att försäkringen upphörde att gälla. Försäkringen blir därmed gällande på nytt dagen efter den dag då premiebeloppet betalades. Skada som inträffat under den tid som försäkringen varit ur kraft omfattas inte av försäkringen.

9.1.2 Ändring av försäkringsavtalet

Försäkringens omfattning, premie och villkor kan ändras av försäkringsgivaren vid början av ny försäkringsperiod, dock tidigast minst 30 dagar efter att försäkringsgivaren eller gruppföreträdaren informerat om ändringen.

9.2 Annullation av försäkringsavtalet

9.2.1 Avtalet kan när som helst sägas upp av försäkringstagaren att upphöra med omedelbar verkan eller av försäkringsgivaren med trettio dagars varsel. Då premien betalas månadsvis är försäkringstagaren inte skyldig att betala ytterligare premier, räknat trettio dagar från uppsägningen.

9.2.2 Försäkringen upphör om försäkringstagaren inte betalar premien enligt försäkringsavtalet.

9.2.3 Försäkringen upphör om försäkringstagaren avlider.

9.2.4 Försäkringsskyddet upphör, efter premieperiodens utgång, när försäkringstagaren fyllt 68 år under perioden.

9.2.5 Vid försäkringens upphörande finns, på grund av försäkringens art, ingen rätt till efterskydd.

9.2.6 Vid försäkringens upphörande finns, på grund av försäkringens art, ingen rätt till fortsättningsförsäkring.

9.3 Tillämplig lag och behörig domstol

9.3.1 För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Tvist angående avtalet skall prövas av svensk domstol. Detta gäller även om tvisten avser skada som inträffat utomlands.

9.3.2 För denna försäkring gäller i övrigt Försäkringsavtalslagen.

9.4 Om du har frågor

Om du har frågor om försäkringen kan du kontakta Sambla, telefon: 0770-220180.

Om du har frågor om ett skadeärende kan du kontakta Gjensidige Försäkring: e-post: specialskador@gjensidige.se, telefon: 0771-326 322.

Om du vill veta mer kan du också ta kontakt med Konsumenternas Försäkringsbyrå, som inte gör någon prövning av enskilda ärenden men ger kostnadsfritt råd och hjälp åt konsumenter i försäkringsfrågor.

9.5 Om vi inte kommer överens

Den som inte är nöjd med försäkringsgivarens beslut i ett ärende kan få det omprövat genom att skriftligen till Gjensidige Försäkring redogöra för ärendet och be om en omprövning av beslutet. Begäran om omprövning ska ställas till Gjensidige Försäkring, Klagomålsansvarig Malin Mårtensson, Box 3031, 103 61 Stockholm. Du kan även kontakta klagomålsansvarig via Gjensidiges hemsida www.gjensidige.se. Klicka på ”Kontakta oss” och följ anvisningarna. Inkomna klagomål besvaras snarast möjligt.

Du kan även vända dig till:

9.5.1 Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Allmänna Reklamationsnämnden prövar vissa försäkringsfrågor förutsatt att de inte kan hanteras av PFN eller kräver medicinsk kompetens. ARN:s prövning är kostnadsfri och beslutet har formen av en rekommendation. Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-508 860 00.

9.5.2 Personförsäkringsnämnden (PFN)

Om tvisten avser medicinska bedömningar kan du begära prövning i PFN, Box 24067, 104 50 Stockholm. Tfn: 08-522 787 20, www.forsakringsnamnder.se/PFN.

9.5.3 Allmän Domstol

Liksom vid andra tvister kan du vända dig till allmän domstol. Tag kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer. Tingsrättens adress och telefonnummer finns i telefonkatalogen.

9.6 Information om behandling av personuppgifter

Behandling av dina personuppgifter krävs för att kunna ingå och uppfylla de försäkringsavtal vi har med dig. Uppgifterna behandlas vid förnyelse av avtal, vid skadehantering och -reglering samt för att hantera kundrelationen. Vi behandlar också dina personuppgifter vid berättigat intresse från vår sida. Det här gäller vid kunduppföljning och marknadsföring, vid marknads- och kundundersökningar, vid utveckling av nya och befintliga tjänster samt när vi loggar besök på våra webbsidor.

Vid klagomålsärenden, regresskrav och juridiska processer behandlar vi dina personuppgifter i syfte att fastställa, göra gällande samt försvara juridiska krav. Vi behandlar också personuppgifter utifrån andra rättsliga förpliktelser som åligger bolaget i enlighet med annan lagstiftning. I de fall behandlingen gäller särskilda kategorier av personuppgifter, såsom hälsouppgifter och uppgifter om medlemskap i fackförening, som krävs för att ingå avtal, kommer vi att be om ditt samtycke till detta.

Automatiserade individuella beslut används vid köp av försäkring samt vid skadehantering. I sådana beslut kan personprofilering ingå. För det fall resultatet av automatiserade individuella beslut påverkar dig i betydande grad har du i vissa fall rätt till manuell behandling. I de fall detta blir aktuellt kommer du att få information om det.

Gjensidige kan göra dina personuppgifter tillgängliga för andra, t.ex. internt inom koncernen, för tjänsteleverantörer och samarbetspartners, försäkringsförmedlare, andra försäkringsbolag och till försäkringsbolagens gemensamma register. Det här görs bara i den grad detta är tillåtet enligt gällande lagstiftning och det inte strider mot vår tystnadsplikt.

När informationsutlämningsplikt till myndigheter åsidosätter tystnadsplikten kan vi också lämna ut personuppgifter utan ditt samtycke.

Dina personuppgifter behandlas så länge du har en försäkring hos oss. När ett avtal med oss har sagts upp kommer vi att lagra uppgifterna fram till dess att preskriptionstiden för de aktuella produkterna har löpt ut, detta på grund av möjligheten till framtida ersättningskrav som kan hänvisas till avtalsförhållandet.

Dataskyddsförordningen ger dig större kontroll över dina personuppgifter. Det innebär bland annat att du har rätt att be om åtkomst till, korrigering av eller radering av dina personuppgifter. Du har i vissa fall även rätt att protestera mot behandlingen och rätt att kräva att behandlingen begränsas.

Du kan motsätta dig behandling av personuppgifter kopplad till direktmarknadsföring, och du kan återkalla ditt samtycke. Du har också rätt att få de personuppgifter du har lämnat om dig själv utlämnade till dig, och du har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheter. Du kan utöva dina rättigheter om dataskydd när du loggat in på Mina sidor hos oss, eller genom att kontakta oss skriftligen via e-post insyn@gjensidige.se.

Personuppgiftsansvarig är Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, Karlavägen 108, Plan 5, 115 26 Stockholm, Sverige, med org.nr 516407–0384. Postadress: Gjensidige Forsikring, Box 3031, 103 61 Stockholm, Sverige.

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombudet@gjensidige.se eller per post till:
Gjensidige Forsikring, Dataskyddsombudet, Box 3031, 103 61 Stockholm, Sverige.

Vår fullständiga integritetspolicy hittar du på www.gjensidige.se. Du kan också få den skickad till dig per post genom att skicka in en skriftlig begäran till oss på adressen ovan.

9.7 Skaderegister

Bolaget äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring. Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.

9.8 Preskription

Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till försäkringsgivaren inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex (6) månader från det att försäkringsgivaren har förklarat att man har tagit slutlig ställning till anspråket. Om talan inte väcks enligt
denna punkt, går rätten till försäkringsskydd förlorad.

10. Försäkringsförmedlare

Försäkringsförmedlare är Sambla Group AB, org. nr: 556974-8378, Box 5300, 102 46 Stockholm.

11. Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Gjensidige Försäkring, org.nr 516407-0384, Box 3031, 103 61 Stockholm, en svensk filial till Gjensidige Forsikring ASA Norge.
Besöksadress: Karlavägen 108 B, 115 26 Stockholm.
Telefon: 0771-326 326,
e-post: info@gjensidige.se,
www.gjensidige.se

Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial är en filial till Gjensidige Forsikring ASA, org.nummer: 995 568 217 med huvudkontor och säte i Oslo, Norge, postadress: postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo,telefon +47 915 03100.

Tillsynsmyndighet för Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial är norska Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo. Telefon +47 22 93 98 00, e-post post@finanstilsynet.no, www.finanstilsynet.no. Därutöver står den svenska filialen även under tillsyn av den svenska Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm. Telefon 08-408 980 00, e-post finansinspektioenen@fi.se, www.fi.se.

Vad gäller marknadsföring står bolaget även under tillsyn av Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad. Telefon 0771-42 33 00, e-post konsumentverket@konsumentverket.se, www.konsumentverket.se.

12. Definitioner

12.1 Hel arbetsoförmåga

Med hel arbetsoförmåga avses att försäkringstagaren, på grund av olycksfall, sjukdom, vård av nära anhörig, är helt sjukskriven, uppbär hel sjukersättning, aktivitetsersättning, närståendepenning, tillfällig föräldrapenning eller en kombination av dessa och det innebär att försäkringstagaren är helt arbetsoförmögen, enligt läkarintyg.

12.1.1 Olycksfallsskada

Med olycksfallsskada förstås kroppsskada som drabbar försäkringstagaren ofrivilligt genom plötslig yttre händelse under försäkringstiden och som medför hel arbetsoförmåga.

12.1.2 Sjukdom

Med sjukdom förstås uppkommen sjukdom som ej förelåg 12 månader innan ansökan om försäkring och som försäkringstagaren drabbats av under försäkringstiden och som medför hel arbetsoförmåga.

12.1.3 Vård av nära anhörig

Med vård av nära anhörig avses vård av make/maka/sambo/registrerad partner eller barn som drabbats av allvarlig sjukdom eller allvarlig olycka och som kräver försäkringstagarens omvårdnad. Ersättning förutsätter att Försäkringskassan initialt godkänt närståendepenning eller tillfällig föräldrapenning och att kravet på omvårdnad skall dokumenteras med läkarintyg.

12.2 Ofrivillig arbetslöshet

Med ofrivillig arbetslöshet avses att försäkringstagaren utan egen förskyllan är helt arbetslös, inte avböjer anvisat arbete, är inskriven som arbetssökande vid arbetsförmedlingen. Arbetslöshet definieras som ett förhållande där försäkringstagaren inte uppbär någon inkomst av tjänst eller näringsverksamhet utan helt står till arbetsmarknadens förfogande såsom aktivt arbetssökande.

12.3 Försäkringsbelopp

Det avtalade månatliga beloppet vid arbetsoförmåga och arbetslöshet för vilket Trygghetsförsäkring har tecknats. Avtalat belopp framgår av försäkringsbeviset.

12.4 Försäkringsperiod och Ersättningsperiod

Försäkringsperioden är månadsvis med automatisk månadsvis förnyelse. Ersättningsperioden är maximalt 12 månader.

12.5 Ansvarstid

Med ansvarstid menas den tid under vilken ersättning kan lämnas för varje försäkringsfall.

12.6 Kvalificeringsperiod

Den period som försäkringstagaren måste ha haft försäkringen (betalat försäkringen) för att den därefter skall gälla i händelse av ofrivillig arbetslöshet eller hel arbetsoförmåga. För ofrivillig arbetslöshet är kvalificeringsperioden 90 dagar och för hel arbetsoförmåga är kvalificeringsperioden 30 dagar.

12.7 Återkvalificeringsperiod

Med återkvalificeringsperiod menas den sammanhängande tid av tillsvidareanställt arbete som du ska ha arbetat efter en avslutad ersättningsperiod för att vara berättigad till en ny ersättningsperiod.

12.8 Karens

Karens, som kan jämföras med en självrisk, räknas från dagen för arbetslösheten eller arbetsoförmågan och är 30 dagar i båda fallen. Arbetslösheten eller arbetsoförmågan måste således överstiga 30 dagar innan ersättning kan lämnas. Ersättning betalas från dag 31 efter karenstiden.

12.9 Egenföretagare

Som egenföretagare betraktas:

 • …i företag som inte är juridisk person (enskild
  firma, enkelt handelsbolag): ägaren.
 • …i handelsbolag: samtliga ägare.
 • …i kommanditbolag: komplementären.
 • …i aktiebolag: aktieägare som ensam eller sammanräknat med annan aktieägare, som är make, förälder eller barn till företagaren, äger minst 1/3 av aktierna i bolaget.