0770 22 01 80

Förköpsinformation – Sambla Trygghetsförsäkring

Vid hel arbetslöshet och hel arbetsoförmåga (vid olycksfall, sjukdom, vård av nära anhörig)

Detta är en så kallad förköpsinformation om Trygghetsförsäkring som försäkringsgivaren enligt lag har skyldighet att lämna och som du som kund har rätt att få före köp. Observera att detta är en sammanfattning av försäkringens innehåll och vi ber dig att särskilt  uppmärksamma rubrikerna ”Villkorsbegränsningar” och ”Några fall som försäkringen inte ersätter”. För att få fullständig information om försäkringens omfattning, undantag och begränsningar etc., rekommenderar vi att du tar del av de fullständiga villkoren som du hittar på www.sambla.se/trygghetsforsakring. Du kan även kontakta Samblas kundtjänst på telefon 0770-22 01 80 eller via e-post forsakringar@sambla.se så skickar vi hem villkoren till dig. Vid skada är det alltid de fullständiga villkoren och ditt försäkringsbevis som ligger till grund för skaderegleringen.

Gruppavtalet

Denna försäkring är en frivillig gruppförsäkring som är tecknad på grundval av det gruppavtal som träffats mellan Sambla och Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Kund till Sambla äger rätt att ansluta sig till försäkringen. Gruppföreträdare är Sambla som även förmedlar försäkringen i egenskap av försäkringsförmedlare till försäkringsgivaren Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Sambla förmedlar endast de försäkringslösningar som erbjuds via gruppavtalet. Försäkringen förmedlas därför inte på grundval av en opartisk
analys. För försäkringen gäller, förutom försäkringsanalys, även vad som anges i gruppavtalet. All kommunikation med kunder i Sverige med anledning av avtalet sker på svenska, såväl muntlig som skriftlig.

Vem kan teckna försäkring?

Försäkringen kan tecknas av privatperson som är folkbokförd och boende i Sverige och som är i åldern 18-63 år. Försäkringen gäller till och med 67 års ålder. Personen ska ha arbetat som tillsvidareanställd sedan minst 6 månader och ska vid tecknandet inte vara sjukskriven eller vara hemma och vårda nära anhörig.

När gäller försäkringen?

Försäkringen träder i kraft direkt vid tecknandet av försäkringen, enligt försäkringsbevis, under förutsättning att premien är betald enligt gällande betalningsvillkor. Försäkringen tecknas för en (1) månad i taget och förnyas automatiskt varje månad om den inte sägs upp.

Vad ersätts genom försäkringen?

Försäkringen lämnar ersättning vid försäkringstagarens arbetsoförmåga och arbetslöshet med valt försäkringsbelopp under högst 12 månader.

Försäkringen avser att ersätta dig för dina fasta månadskostnader, till exempel lånekostnader, bostadsrättsavgift, elkostnader etc. under den tid som du på grund av ohälsa är helt arbetsoförmögen eller under den tid som du är helt arbetslös efter uppsägning från arbetsgivaren.

Vilket försäkringsbelopp ska jag välja?

Du väljer själv den månatliga ersättning du vill ha avseende arbetsoförmåga och arbetslöshet. Högsta ersättningsbelopp du kan teckna är 12 000 kr per månad under ett (1) år. Ersättningen får högst motsvara 60 % av den försäkringstagarens bruttolön. Valt belopp framgår av de försäkringshandlingar vi sänder till dig.

Villkorsbegränsningar

Kvalificeringsperiod. Vid nyteckning gäller försäkringen alltid med en kvalificeringsperiod, vilket innebär att försäkringsskyddet endast gäller för händelser som inträffar efter kvalificeringsperioden. Kvalificeringsperioden vid nyteckning är:

 • 30 dagar från försäkringens tecknande avseende arbetsoförmåga (olycksfall, sjukdom, vård av nära anhörig)
 • 90 dagar från försäkringens tecknande vid ofrivillig arbetslöshet

Karenstid. Försäkringen gäller med en karenstid på 30 dagar, vilket innebär att ersättning lämnas först när du har varit helt arbetslös eller arbetsoförmögen i mer än 30 dagar. Du får då ersättning från dag 31.

Några fall som försäkringen inte ersätter:

Försäkringen lämnar inte ersättning vid arbetsoförmåga (sjukdom/olycksfall/vård av nära anhörig) på grund av:

 • Olycksfallsskada eller sjukdom för vilken försäkringstagaren/nära anhörig uppsökt läkare eller erhållit vård och som inträffat eller som försäkringstagaren/nära anhörig drabbats av inom 12 månader närmast före försäkringens ikraftträdande. Detsamma gäller för definierad kronisk sjukdom som försäkringstagaren känt till och för vilken behandling utförts inom 12 månader före försäkringens ikraftträdande.
 • Ålders- eller förslitningsrelaterade smärt-
  tillstånd i rygg, nacke, leder eller muskler eller fibromyalgi. 
 • Olycksfallsskada eller sjukdom som inträffat under deltagande i eller träning av professionell sport.

Försäkringen lämnar inte ersättning vid ofrivillig arbetslöshet på grund av:

 • Deltidsarbetslöshet, arbetslöshet efter tillfällig anställning eller säsongsarbetslöshet.
 • Uppsägning eller varsel om uppsägning som var känd eller som försäkringstagaren borde ha känt till vid försäkringens tecknande.
 • Arbetslöshet när försäkringstagaren inte är anmäld som arbetssökande till Arbetsförmedling.
 • Arbetslöshet på grund av egen uppsägning eller avsked på grund av misskötsel i arbetet.
 • Arbetslöshet på grund av naturlig avgång.
 • Arbetslöshet efter tidsbegränsad anställning, t.ex. provanställning, vikariat eller projektanställning, såvida denna anställning inte är i direkt anslutning till en tillsvidareanställning där försäkringstagaren blivit uppsagd p.g.a. arbetsbrist.

Information om försäkringsförmedling

Försäkringen förmedlas av Sambla.

Om förmedlaren

Sambla Group AB,
besöksadress: Strandvägen 5B,
114 51 Stockholm,
postadress: Box 5300 102 46

Stockholm, org.nr 556974-8378,
telefon:
0770-22 01 80,
e-post:
forsakringar@sambla.se,
hemsida: www.sambla.se.

Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet. Sambla har idag tillstånd att förmedla följande försäkringsklasser: Livförsäkring, Tilläggsförsäkring till livförsäkring, Olycksfall, Sjukdom och Annan förmögenhetsskada. Sambla är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Samblas kunder har möjlighet att inhämta upplysningar om vilka försäkringsklasser/-grupper av försäkringar som respektive anställd hos Sambla har rätt att förmedla.

För vidare  information rörande Samblas registrering kan Bolagsverket kontaktas:
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall,
telefon: 060-18 40
00,
e-post: bolagsverket@
bolagsverket.se,
hemsida: www.bolagsverket.se.

För information rörande tillsyn samt information om förmedlares behörighet att förmedla försäkringar kan Finansinspektionen kontaktas:
Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm,
telefon: 08-787 80 00,
e-post: finansinspektion@fi.se,
hemsida: www.fi.se.

Samblas marknadsföring står under Konsumentverkets tillsyn:
Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad
telefon: 0771-42 33 00,

e-post: konsumentverket@konsumentverket.se,
hemsida: www.konsumentverket.se.

Inget försäkringsföretag innehar kvalificerade andelar i Sambla. Vidare innehar inte Sambla något kvalificerat innehav i något försäkringsföretag. Det står Sambla fritt att förhandla om och förmedla försäkringar med andra försäkringsbolag. Sambla lämnar inte någon rådgivning som grundar sig på en opartisk och personlig analys.

Ansvarsförsäkring

Sambla Group AB innehar en ansvarsförsäkring hos Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, 516407-0384, via Nordeuropa Försäkring, Box 56044, 102 17 Stockholm, Telefon: 08-664 51 00, Mail: info@nordeuropa.se. Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att Samblas agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot Gjensidige Forsikring ASA Norge via Nordeuropa Försäkring och dess skaderegleringsbolag Sedgwick Sweden AB, Telefon: 08-98 33 60, E-postadress:
info@se.sedgwick.com, webbadress: www.sedgwick.com/solutions/global/se. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta Sambla om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling är EUR 1 300 380 och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under försäkringsperioden är EUR 5 201 500.

Kvalificerat krav

Sambla har inget kvalificerat innehav i Gjensidige Försäkring och Gjensidige Försäkring har inget kvalificerat innehav i Sambla.

Ersättning

Sambla har som försäkringsförmedlare rätt till provision vid utförd försäkringsförmedlingstjänst. Provisionen täcker bl.a. kostnader för marknadsföring, IT-system, fakturering, administration, kundservice, och lönekostnader. Försäkringstagaren betalar varje månad in försäkringspremien till Sambla som efter avdrag för provision betalar premien vidare till försäkringsgivaren. Nettopremien, vilket är det belopp som försäkrings givaren erhåller, är beroende av det aktuella försäkringsbeloppet och varierar mellan 24 och 31 procent av premiebeloppet. Resterande del av försäkringspremien behåller Sambla.

Information om behandling av personuppgifter

Behandling av dina personuppgifter krävs för att kunna ingå och uppfylla de försäkringsavtal vi har med dig. Uppgifterna behandlas vid förnyelse av avtal, vid skadehantering och -reglering samt för att hantera kundrelationen. Vi behandlar också dina personuppgifter vid berättigat intresse från vår sida. Det här gäller vid kunduppföljning och marknadsföring, vid marknads- och kundundersökningar, vid utveckling av nya och befintliga tjänster samt när vi loggar besök på våra webbsidor.

Vid klagomålsärenden, regresskrav och juridiska processer behandlar vi dina personuppgifter i syfte att fastställa, göra gällande samt försvara juridiska krav. Vi behandlar också personuppgifter utifrån andra rättsliga förpliktelser som åligger bolaget i enlighet med annan lagstiftning.

I de fall behandlingen gäller särskilda kategorier av personuppgifter, såsom hälsouppgifter och uppgifter om medlemskap i fackförening, som krävs för att ingå avtal, kommer vi att be om ditt samtycke till detta. Automatiserade individuella beslut används vid köp av försäkring samt vid skadehantering. I sådana beslut kan personprofilering ingå. För det fall resultatet av automatiserade individuella beslut påverkar dig i betydande grad har du i vissa fall rätt till manuell behandling. I de fall detta blir aktuellt kommer du att få information om det.

Gjensidige kan göra dina personuppgifter tillgängliga för andra, t.ex. internt inom koncernen, för tjänsteleverantörer och samarbetspartners, försäkringsförmedlare, andra försäkringsbolag och till försäkringsbolagens gemensamma register. Det här görs bara i den grad detta är tillåtet enligt gällande lagstiftning och det inte strider mot vår tystnadsplikt. När informationsutlämningsplikt till myndigheter åsidosätter tystnadsplikten kan vi också lämna ut personuppgifter utan ditt samtycke.

Dina personuppgifter behandlas så länge du har en försäkring hos oss. När ett avtal med oss har sagts  upp kommer vi att lagra uppgifterna fram till dess att preskriptionstiden för de aktuella produkterna har löpt ut, detta på grund av möjligheten till framtida ersättningskrav som kan hänvisas till avtalsförhållandet.

Dataskyddsförordningen ger dig större kontroll över dina personuppgifter. Det innebär bland annat att du har rätt att be om åtkomst till, korrigering av eller radering av dina personuppgifter. Du har i vissa fall även rätt att protestera mot behandlingen och rätt att kräva att behandlingen begränsas. Du kan motsätta dig behandling av personuppgifter kopplad till direktmarknadsföring, och du kan återkalla ditt samtycke. Du har också rätt att få de personuppgifter du har lämnat om dig själv utlämnade till dig, och du har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheter. Du kan utöva dina rättigheter om dataskydd när du loggat in på Mina sidor hos oss, eller genom att kontakta oss skriftligen via e-post insyn@gjensidige.se.

Personuppgiftsansvarig är Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, Karlavägen 108, Plan 5, 115 26 Stockholm, Sverige, med org.nr 516407–0384. Postadress är: Gjensidige Forsikring, Box 3031, 103 61 Stockholm, Sverige. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombudet@gjensidige.se eller per post till: Gjensidige Forsikring, Dataskyddsombudet, Box 3031, 103 61 Stockholm, Sverige. Vår fullständiga integritetspolicy hittar du på www.gjensidige.se. Du kan också få den skickad till dig per post genom att skicka in en skriftlig begäran till oss på adressen ovan.

Skaderegistrering

Bolaget använder sig av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Detta innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Ändamålet med GSR är att tillhandahålla ett underlag till försäkringsföretag för att identifiera oklara försäkringsfall. Därigenom kan företagen motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter liksom felaktig utbetalning från flera försäkringar för samma skada. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad form för statistiska ändamål. Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.

Tvistlösning

Vid en tvist mellan dig och förmedlaren finns möjlighet att få denna prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden alternativt i allmän domstol, i första hand tingsrätten.

Klagomål

Om du har några synpunkter på försäkringsförmedlingen är du välkommen att kontakta Samblas klagomålsansvarige Isabelle Granath via e-post till forsakringar@sambla.se. Handläggningstid för inkomna klagomål skall ej överstiga två veckor, därefter skickas ett beslut till
klaganden. Du kan för det fall att frågor uppstår och du vill ha vägledning av en oberoende part kontakta Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå eller den kommunala konsumentvägledningen.

Ångerrätt och kostnader

Som kund har du rätt att frånträda avtalet inom 30 dagar från den dag avtalet ingicks och du har fått information om ångerrätten och vad som ingår i försäkringen. Har försäkringen tecknats i samband med att Sambla kontaktat dig på telefon, anses avtalet ha ingåtts först när du bekräftat det skriftligen. Om du vill utnyttja din ångerrätt, kontakta Sambla på telefon 0770-22 01 80, via e-post forsakringar@sambla.se eller skriv till Sambla, Box 5300, 102 46 Stockholm. Du kan också använda det standardformulär som finns på www.konsumentverket. se. För att kunna annullera försäkringen behöver vi få vissa uppgifter från dig, bland annat ditt personnummer och vilken försäkring som avses. För det fall du redan har betalat försäkringspremien kommer denna att återbetalas till dig.

Priset på din försäkring (premien)

Storleken på den premie du betalar för försäkringen beror på vilket försäkringsbelopp du har valt.

Försäkringsperiod

Försäkringen gäller månadsvis med automatisk förnyelse.

Betalning och fullgörande

Betalning av premien sker via autogiro. Betalas inte premien i rätt tid kan försäkringsgivaren säga upp försäkringen, om förseningen ej är av ringa betydelse. Uppsägningen sänds till försäkringstagaren, och försäkringen upphör 14 dagar efter den dag meddelandet om uppsägningen sändes, om inte premien betalas inom denna frist.

Uppsägning och ändring av försäkringsavtalet

Försäkringen gäller löpande och du kan när som helst säga upp försäkringen att upphöra med omedelbar verkan. Försäkringens omfattning, premie och villkor kan ändras av försäkringsgivaren vid början av ny försäkringsperiod, dock tidigast 
minst 30 dagar efter att försäkringsgivaren eller gruppföreträdaren informerade dig om ändringen.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, org.nr 516407-0384
Besöksadress: Karlavägen 108, 115 26 Stockholm
Postadress: Box 3031, 103 61 Stockholm
Telefon: 0771-326 326
E-post: info@gjensidige.se
Hemsida: www.gjensidige.se.

Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial är en filial till Gjensidige Forsikring ASA, org.nummer: 995 568 217 med huvudkontor och säte i Oslo, Norge, postadress: postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo, telefon +47 915 03100. Tillsynsmyndighet för Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial är norska Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo. Telefon +47 22 93 98 00, e-post post@finanstilsynet.no, www.finanstilsynet.no. Därutöver står den svenska filialen även under tillsyn av den svenska Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm. Telefon 08-408 980 00, e-post finansinspektionen@fi.se, www.fi.se.

Vad gäller marknadsföring står bolaget även under tillsyn av Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad. Telefon 0771-42 33 00, e-post konsumentverket@konsumentverket.se, www.konsumentverket.se.

Anmälan av skada

Skadeanmälan ska utan dröjsmål göras till; Gjensidige Försäkring, Skadeavdelningen, Box 4430, 203 15 Malmö. Skadeanmälan kan även skickas via e-post till specialskador@gjensidige.se.

Skadeblanketter finns att hitta på www.gjensidige.se/sambla. För frågor kontaktas skadeavdelningen på 0771-326 322.

Preskription

Vill du ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd så måste du väcka talan inom 10 år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Annars går rätten till ersättning förlorad. Har du framställt anspråket till försäkringsbolaget inom den tid som nu angetts har du alltid minst sex månader på dig att väcka talan vid domstol från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.

Skatteregler

Försäkringen är klassad som en kapitalförsäkring enligt gällande regelverk vilket innebär att premier som betalas in till försäkringen inte är avdragsgilla i deklarationen samt att utbetalningen från försäkringen är skattefri.

Om vi inte kommer överens

Omprövning inom Gjensidige Försäkring:

Om du inte är nöjd med vår skadereglering vill vi att du kontaktar oss för att få råd om hur du kan få ärendet omprövat. I första hand ska du begära en omprövning hos skaderegleraren. Det kanske har uppstått ett missförstånd eller framkommit nya omständigheter som kan påverka vår bedömning.

Klagomål

Om du efter skadereglerarens omprövningsbeslut fortfarande inte är nöjd eller om du har andra synpunkter på försäkringen kan du vända dig till klagomålsansvarig hos Gjensidige Försäkring. Beskriv ditt ärende och skicka det till: Gjensidige Försäkring, Klagomålsansvarig Malin Mårtensson, Box 3031, 103 61 Stockholm.

Du kan även kontakta klagomålsansvarig via vår hemsida www.gjensidige.se. Klicka på ”Kontakta oss” och följ anvisningarna. Inkomna klagomål besvaras snarast möjligt.

Omprövning utanför Gjensidige Försäkring:

Om du har fått ditt ärende omprövat och ändå inte är nöjd har du även möjlighet att vända dig till:

Konsumenternas försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon: 0200-22 58 00, hemsida: www.konsumenternas.se. Byrån har till uppgift att kostnadsfritt ge råd och hjälp åt konsumenter i försäkringsfrågor.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-508 860 00, hemsida: www.arn.se. Allmänna Reklamationsnämnden prövar vissa försäkringsfrågor förutsatt att de inte kan hanteras av PFN eller kräver medicinsk kompetens. ARN:s prövning är kostnadsfri och beslutet har formen av en rekommendation.

Personförsäkringsnämnden (PFN) Om tvisten avser medicinska bedömningar kan du begära prövning i PFN, Box 24067, 104 50 STOCKHOLM. Telefon: 08-522 787 20 www.forsakringsnamnder.se/PFN.

Du kan också få råd via din kommunala konsumentvägledare eller Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, telefon: 0771-423 300, hemsida: www.konsumenternas.se.

Allmän domstol. Du kan även vända dig till allmän domstol för att få ditt ärende prövat, hemsida: www.domstol.se.

Aktuella lagar m.m.

För detta avtal gäller svensk lag. Vid en eventuell tvist ska talan väckas vid svensk domstol. Utöver försäkringsvillkoren gäller bland annat också reglerna i försäkringsavtalslagen (2005:104) för din försäkring. I fråga om marknadsföring tillämpas Marknadsföringslagen (2008:486) och vid distansköp Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal (2005:59).

Har du frågor angående din försäkring, ring Sambla kundtjänst på 0770-220180.