0770 22 01 80

Villkor för grupplivförsäkring

Gäller från och med 2021-03-01

Inledning – grupplivförsäkring

Den här försäkringen ger dina närmaste ett ekonomiskt skydd i händelse av dödsfall under den tid då du har en gällande försäkring. Om det händer betalar vi ut ersättning till den eller de som du har valt som mottagare av ersättningen (”förmånstagare”). Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp och är skattefri för mottagaren. Ersättningens storlek framgår i försäkringsbeviset.

Dessa försäkringsvillkor gäller för frivillig gruppförsäkring som är tecknad på grundval av ett gruppavtal som träffats mellan Sambla Group AB och Evident Life Försäkring AB. Gruppföreträdare är Sambla, som även förmedlar försäkringen i egenskap av försäkringsförmedlare. För försäkringen gäller, förutom försäkringsvillkoret, även vad som anges i gruppavtalet.

Några viktiga begrepp

 • Försäkringsgivare: Evident Life Försäkring AB, organisationsnummer 559203-7708, är försäkringsgivare. Evident Life Försäkring AB, som vi nedan kallar för ”Evident”, bedriver försäkringsverksamhet och står under Finansinspektionens tillsyn. Vår adress och andra kontaktuppgifter finns längst ner i dessa villkor. Där orden ”vi”, ”oss” och ”vår” används i texten nedan, är det Evident som avses.
 • Försäkringstagare/Försäkrad: Den som ingår avtal om försäkring med Evident kallas försäkringstagare. Den person vars dödsfall ger rätt till ersättning kallas försäkrad. Ofta är försäkringstagare och försäkrad samma person.
 • Frivillig gruppförsäkring: En försäkring som bygger på att Evident och någon som företräder en grupp har träffat ett gruppavtal, vilket ger dem som är gruppmedlemmar rätt att ansöka om försäkring hos Evident.
 • Fullt arbetsför: Du kan fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar och ingen sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan utbetalas till dig. Med ersättning från Försäkringskassan avses: sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att du ska anses vara fullt arbetsför krävs även att arbetsskadelivränta inte utbetalas till dig och att lönebidragsanställning, vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad för dig. Med Försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarigheter i de övriga nordiska länderna.
 • Gruppavtal: Ett avtal som träffas mellan Evident och en gruppföreträdare och som anger vilka personer som är gruppmedlemmar och som kan omfattas av försäkringen. Gruppavtalet innehåller också mer detaljerade bestämmelser om vad försäkringen täcker. För att en gruppförsäkring ska gälla, måste det finnas ett giltigt gruppavtal.
 • Gruppmedlem/försäkringstagare: Den som tillhör den grupp som bestäms av gruppavtalet och därför omfattas av, eller har rätt att ansöka om, försäkring. Gruppmedlemmen är försäkringstagare i frivillig gruppförsäkring. När gruppmedlemmen tecknar försäkring för sin egen del är gruppmedlemmen även försäkrad.
 • Gruppföreträdare: Den som företräder gruppen, exempelvis en arbetsgivare, fackförbund eller en idrottsklubb, som kommit överens om ett gruppavtal med försäkringsgivaren. För den här grupplivförsäkringen är Sambla gruppföreträdare.
 • Medförsäkrad: Make/maka, registrerad partner eller sambo till en Gruppmedlem som tecknat Gruppförsäkring och som i den egenskapen är Försäkrad.

När vi använder orden ”du”, ”din” och ”dig” i texten nedan, menar vi dig som är både gruppmedlem och försäkringstagare.

Förmånstagare är den eller de som har rätt att få ersättning från försäkringen om du (den försäkrade) dör under den tid då du har en gällande försäkring. Försäkringsavtalet består av dessa försäkringsvillkor, gruppavtalet, de uppgifter du lämnar till Evident när du köper försäkringen och det försäkringsbesked som du får när försäkringen börjar gälla. Dessutom gäller försäkringsavtalslagen och svensk lag i övrigt. Svensk lag gäller även för vår marknadsföring. All kommunikation med Evident sker digitalt och på svenska.

1. Vem kan vara försäkrad?

För att kunna teckna denna försäkring krävs att du är gruppmedlem enligt gruppavtalet mellan Sambla och Evident. Det innebär att du, vid tidpunkten för ansökan om försäkringen, måste uppfylla samtliga följande krav:

 • Du har fyllt 18 men inte 64 år,
 • Du är folkbokförd och stadigvarande bosatt i Sverige och
 • Du är fullt arbetsför enligt Evident Lifes definition, se ovan, och intygar detta.

Du som är gruppmedlem och som har beviljats försäkringen för egen del kan också välja att teckna försäkringen för din make/maka, registrerade partner eller sambo, om denne vid ansökningstillfället har fyllt 18 men inte 64 år, är folkbokförd och stadigvarande bosatt i Sverige samt är fullt arbetsför enligt Evident Lifes definition, och intygar detta (”Medförsäkrad”).

2. Hur ansöker jag om försäkringen?

Du ansöker om försäkringen på Samblas hemsida www.sambla.se eller per telefon i samtal med en av Samblas anställda försäkringsförmedlare.

3. När börjar försäkringen gälla?

Om du uppfyller kraven enligt punkt 1 för vem som kan vara försäkrad kommer försäkringen att börja gälla när Sambla, för Evidents räkning, har beviljat ansökan.

4. Vad kostar försäkringen?

Priset för försäkringen (”premien”) räknas normalt ut för ett år i taget och bestäms utifrån vilket försäkringsbelopp som du önskar ska betalas ut vid dödsfall och Evidents vid var tid gällande antaganden om framtida dödlighet och kostnader.

5. Hur betalar jag?

Du betalar för försäkringen varje månad via autogiro om inte du och Sambla har kommit överens om något annat. Hela premien måste betalas senast på förfallodagen.

6. Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar försäkringen i rätt tid, d.v.s. senast på den förfallodag som anges i din faktura, har Sambla rätt att säga upp försäkringen, för Evidents räkning. Sambla skickar då ett meddelande till dig om detta (en uppsägning). Försäkringen slutar gälla om du inte betalar inom 14 dagar från meddelandet om uppsägning. Om du betalar de obetalda beloppen inom tre månader från att försäkringen slutade att gälla kan försäkringen börja att gälla igen (återupplivas). Om försäkringen återupplivas gäller den på samma sätt som tidigare, från och med dagen efter den dag du betalade.

7. När betalas ersättning ut?

Den här försäkringen ger rätt till ersättning vid dödsfall. Det betyder att om du (den försäkrade eller medförsäkrad) dör under den tid då du har en gällande försäkring, betalar vi ut det försäkringsbelopp som du har valt och betalat för, och som framgår av ditt försäkringsbesked. Utbetalning görs då till de mottagare som du har valt (förmånstagare).

8. Vem får pengarna?

8.1 När försäkringstagare och försäkrad är samma person:

Utbetalning av försäkringsbeloppet görs till de personer som du har valt, dina förmånstagare. Du kan välja vem du vill som förmånstagare, och det kan vara antingen en fysisk person (en människa) eller en juridisk person (ett företag eller en organisation), eller kanske en blandning. Du kan när som helst under den tid då du har en gällande försäkring byta förmånstagare. På Samblas hemsida finns information om hur du gör om du vill byta förmånstagare.

Om du inte har valt vem eller vilka som ska få försäkringsbeloppet, gäller ett så kallat ”generellt förmånstagarförordnande”. Då betalar vi ut beloppet så här:

 • i första hand till make/maka/sambo/registrerad partner (”din livspartner”),
 • i andra hand till barn, och
 • om det inte finns varken en livspartner eller barn så betalar vi ut till ditt dödsbo (det vill säga dina arvingar enligt lag).

8.2 När försäkringstagare och den försäkrade inte är samma person:

Om den försäkrade dör sker utbetalning till försäkringstagaren. Om försäkringstagaren dör före den försäkrade övergår rätten till försäkringen till den försäkrade, som då blir försäkringstagare.

9. Vad krävs för utbetalning?

För att vi ska betala ut försäkringsbelopp behöver vi få in vissa upplysningar och handlingar så att vi kan ta reda på

 • att ett dödsfall inträffat och att det ger rätt till ersättning (det finns vissa fall då försäkringen inte gäller, se rubriken ”Vilka undantag finns?”)
  och
 • vilka som har rätt att få pengarna (förmånstagare).

Evident är skyldigt att kontrollera om det inträffar dödsfall som ger rätt till ersättning. Om vi får kännedom om ett sådant dödsfall ska vi meddela dödsboet och kända förmånstagare om detta. Om någon begär att få ut ersättning från försäkringen behöver vi kunna veta att personen har rätt till beloppet. Därför har Evident också rätt att begära att den som begär ersättning lämnar fullmakt för Evident att hämta in upplysningar från annat håll (till exempel från sjukvården eller Skatteverket) som vi kan behöva för att kunna utreda om utbetalning ska göras och till vem.

10. När betalas pengarna ut?

Vi är skyldiga att betala ut försäkringsbeloppet senast en månad efter att vi fastställt att det finns en rätt till utbetalning. Den utredning som vi gör, måste göras skyndsamt.

11. Vad händer om Evident inte betalar i tid?

Om vi inte lyckas betala ut pengarna inom en månad från att rätt till utbetalning har fastställts, trots att vi har fått in fullständiga underlag för utbetalning, har förmånstagaren rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på beloppet för tid som löper efter den månaden. Vi behöver dock inte betala ränta om det sammanlagda räntebeloppet är mindre än en halv procent av prisbasbeloppet (enligt lagen om allmän försäkring) för det år utbetalningen sker. Vi behöver inte heller betala ränta eller i övrigt ansvara för följderna av att vår utredning eller utbetalning av ersättning blir försenad om det inträffar en händelse som Evident inte kan råda över (force majeure). Detta gäller förstås bara om vi har gjort vad som rimligtvis kan begäras för att begränsa den skada som kan uppstå. Exempel på force majeure-händelser är: krig, krigsliknande förhållanden, terrorism, naturkatastrof, pandemi, brand, bojkott, blockad och andra konflikter på arbetsmarknaden, riksdagsbeslut, myndighetsåtgärd eller annan liknande omständighet. Även om det är Evident som vidtar eller är föremål för arbetsrättslig konfliktåtgärd gäller att det kan betraktas som force majeure.

12. Hur betalas pengarna ut?

Evident har rätt att bestämma på vilket sätt utbetalning ska ske. Normalt betalar vi ut till ett konto i en svensk bank

13. Vilka undantag finns?

Det finns tillfällen då det inte finns rätt till ersättning, trots att försäkringen har betalats och gällt och trots att det skett ett försäkringsfall (att den försäkrade har avlidit). Här har vi listat alla sådana fall (punkt 1-10).

 1. Oriktiga uppgifter: Om oriktiga eller ofullständiga svar på våra frågor har lämnats i samband med tecknandet av försäkringen kan det medföra att försäkringen är delvis eller helt ogiltig, och att försäkringsbeloppet sänks eller inte betalas ut alls. Om försäkringsavtalet är ogiltigt av den här anledningen har Evident rätt att behålla det som redan betalts för försäkringen.
 2. Dödsfall vid längre vistelse utanför Norden: Rätt till ersättning gäller inte om den försäkrade avlider vid vistelse utanför Norden, om vistelsen har pågått i mer än tolv månader. Vistelse utanför Norden betraktas inte som avbruten genom tillfälliga uppehåll i området för läkarbesök, sjukhusvård, affärer, semester eller liknande.
 3. Deltagande i särskilt riskfylld verksamhet: Rätt till ersättning gäller inte vid dödsfall som skett till följd av att den försäkrade utövar eller har utövat:
  • tävling eller organiserad träning med motorfordon, motorfarkost eller hastighetskörning (inklusive men inte uteslutande bil, båt, jetski, skoter eller motorcykel)
  • klättring på berg, klippa, is eller glaciärbergsklättring
  • dykning på större djup än 30 meter,
  • ensamdykning, dykning utan ytorganisation samt is-, vrak- eller grottdykning
  • boxning eller kampsport där slag och sparkar ingår
  • off-piståkning
  • fallskärmshoppning, segelflygning eller drakflygning
  • expedition- eller äventyrsverksamhet
  • bilkörning utan säkerhetsbälte eller cykling samt elsparkcykelåkning utan hjälm, hövding eller liknande.
 4. Rätt till ersättning gäller inte heller för dödsfall som har hänt på grund av att den försäkrade är eller har varit verksam:
  • som förare eller tjänstgörande ombord vid militär flygning, avancerad flygning eller yrkesmässig provflygning
  • som stuntman, luftakrobat eller i liknande verksamhet
  • i särskilt riskfylld yrkesverksamhet, såsom privat livvakt eller liknande. Detta undantag gäller inte poliser, ordnings- eller säkerhetsvakter.
 5. Självmord: Rätt till ersättning gäller inte om den försäkrade begått självmord inom ett (1) år från att försäkringen började gälla. Om det måste antas att den försäkrade tecknade försäkringen utan tanke på att begå självmord gäller dock ändå rätt till ersättning.
 6. Brottslig handling: Rätt till ersättning gäller inte om den försäkrade har avlidit på grund av eller i samband med utförande av eller medverkande i brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse. Inte heller gäller rätt till ersättning för dödsfall som inträffat på grund av utförande eller medverkande i terroristverksamhet, upplopp, gänguppgörelser, huliganism eller liknande våldsam aktivitet.
 7. Deltagande i främmande krig eller politiska oroligheter utanför Sverige: Rätt till ersättning gäller inte om den försäkrade avlider under deltagande i krig, krigstillstånd eller i politiska oroligheter utanför Sverige. Inte heller gäller rätt till ersättning om den försäkrade avlider först senare, men av en orsak som kan anses ha förorsakats av kriget eller oroligheterna.
 8. Vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande oroligheter: Om krig, krigstillstånd eller krigsliknande oroligheter bryter ut i ett område medan den försäkrade befinner sig där, men utan att delta i kriget eller oroligheterna, gäller rätt till ersättning för dödsfall som inträffar de tre första månaderna av sådan vistelse. Rätt till ersättning gäller inte om den försäkrade stannar kvar i området efter de tre månaderna och då avlider. Om den försäkrade avsiktligt reser till område där krig eller krigsliknande oroligheter redan pågår, eller om försäkringen tecknas medan den försäkrade befinner sig i sådant område, gäller inte någon rätt till ersättning för dödsfall som kan antas bero på kriget eller oroligheterna. Detta undantag gäller oavsett när i tiden för vistelsen som dödsfallet inträffar, eller om dödsfallet inträffar först efter vistelsen.
 9. Atomkärnprocess: Rätt till ersättning gäller inte vid dödsfall som inträffar till följd av atomkärnprocess, som till exempel kärnklyvning, kärnsammansmältning eller  radioaktivt sönderfall.
 10. Preskription: En begäran om ersättning ska göras så snart som möjligt och senast inom tio år från dödsfallet. Om det inte sker upphör rätten till ersättning (preskription). Om Evident inte har meddelat dödsboet och kända förmånstagare, se p. 10 andra stycket, kan en begäran om ersättning göras upp till 30 år efter dödsfallet. När det har gått mer än 30 år efter dödsfallet finns inte längre någon rätt till ersättning.

Ytterligare ett undantag gäller vid krigstillstånd i Sverige då särskild lagstiftning om Evidents ansvarighet träder i kraft som kan ge oss rätt att ta ut en så kallad tilläggspremie (krigspremie).

14. Försäkringstagarens rätt att ändra försäkringen

Du har rätt att ändra försäkringen genom att exempelvis byta förmånstagare och, på vissa villkor höja eller sänka ersättningsbeloppet. Information om vilka ändringar du kan göra och hur de görs finns på Samblas hemsida. De krav som gäller för att teckna försäkring, som anges i punkt 1, gäller även om du vill ansöka om höjning av ersättningsbeloppet.

15. Försäkringstagarens rätt att ångra sig eller säga upp försäkringen

Du har rätt att ångra ditt köp av försäkring inom 30 dagar från det att avtalet ingås. Du får också när som helst säga upp försäkringen så att den upphör att gälla genast, eller vid ett kommande månadsskifte.

Både om du väljer att utöva din ångerrätt och om du säger upp försäkringen har vi rätt att behålla respektive kräva betalning för försäkringen för den tid som försäkringen gällt. Om du redan betalt in för försäkringen har du rätt att återfå den del av betalningen som avser tid efter att försäkringen slutat gälla.

16. Evidents rätt att säga upp eller ändra försäkringen

Evident har rätt att själv, eller genom Sambla, säga upp eller ändra försäkringen om du har lämnat oriktiga uppgifter eller om premien inte betalas i rätt tid. Rätt att ändra premier och försäkringsvillkor gäller också i samband med att försäkringen förnyas. Nya villkor och premier skickas skriftligen till försäkringstagaren senast 30 dagar innan den tid då ändringen träder i kraft.

Evident har rätt att löpande under den tid då du har en gällande försäkring ändra dessa försäkringsvillkor och försäkringsavtalet i övrigt, men då endast om det behövs på grund av försäkringsavtalets art eller någon annan särskild omständighet. Som särskild omständighet räknas till exempel ändring eller tillämpning av lag, eller myndighetsföreskrift eller annan grundläggande förutsättning för försäkringsavtalet. Om ändringen beror på ändrad lag eller myndighetsföreskrift, eller om det är en obetydlig ändring, kan den börja gälla omedelbart. Andra ändringar ska vi meddela dig i förväg, så att du kan ta ställning till om du vill fortsätta försäkringen. Ändringar som är till fördel för dig kan dock göras utan att du får veta ändringen i förväg.

17. Hur länge gäller försäkringen?

Den här försäkringen gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt varje år så länge den inte sägs upp. Detta begränsar inte möjligheten att säga upp försäkringen med omedelbar verkan. Automatisk förnyelse av avtalet gäller dock bara om gruppavtalet mellan Evident och Sambla fortfarande gäller. I samband med att försäkringen förnyas kan ändrade försäkringsvillkor och annan premie gälla, se ovan under punkt 16. Som längst kan försäkringen förnyas till att gälla fram till den sista dagen i den månad du (den försäkrade) fyller 67 år. Om gruppavtalet upphör att gälla kommer även försäkringen att sluta gälla. Se vidare punkt 20 för när försäkringen slutar att gälla.

18. Skatteregler

Den här försäkringen är en kapitalförsäkring enligt inkomstskattelagen. Det betyder att pengar som betalas ut från försäkringen är skattefria för mottagaren. Premien är inte avdragsgill.

19. Överlåtelse och pantsättning

Överlåtelse eller pantsättning av gruppförsäkring får inte ske.

20. När gruppförsäkringen upphör att gälla

Försäkringen gäller som längst till och med den månad då den försäkrade uppnår slutåldern i försäkringen, d.v.s. försäkringen upphör sista dagen i den månad den försäkrade fyllt 67 år, se punkt 17.

Försäkringen kan sluta gälla även tidigare vid följande händelser:

 • Om gruppavtalet upphör efter uppsägning av Sambla eller Evident. Om Sambla säger upp gruppavtalet kan försäkringen sluta gälla tidigast 1 månad efter att Evident fått uppsägningen. Om Evident säger upp gruppavtalet kan försäkringen tidigast sluta gälla vid utgången av innevarande kalenderår. Se dock punkt 22 om rätt till fortsättningsförsäkring om gruppavtalet har upphört.
 • Om försäkringstagaren säger upp försäkringen.
 • Om försäkringstagaren inte längre tillhör den grupp som enligt gruppavtalet har rätt att omfattas av försäkringen. Se dock punkt 21 om rätt till efterskydd i detta fall.
 • Om försäkringen sägs upp av Evident på grund av att premien inte betalats i rätt tid eller på grund av oriktiga uppgifter (se punkt 16).

Medförsäkrads försäkring slutar också att gälla i följande fall:

 • Om försäkringstagaren inte längre tillhör den grupp som enligt gruppavtalet har rätt att omfattas av försäkringen.
 • Om äktenskapet eller samboförhållandet med gruppmedlemmen upplöses. Se dock punkterna 21 och 22 om rätt till efterskydd och fortsättningsförsäkring i båda dessa fall.

21. Efterskydd

Om du som försäkringstagare har haft gruppförsäkring i Evident i mer än sex månader och försäkringen slutar gälla för att du inte längre tillhör gruppen, gäller ett förlängt försäkringsskydd (efterskydd). Efterskyddet gäller i tre månader och betyder att om försäkringstagaren avlider under efterskyddstiden och före försäkringens slutålder, gäller försäkringen på de villkor och med de försäkringsbelopp som gällde närmast före efterskyddstiden. Efterskydd gäller aldrig för den som uppnått slutåldern i försäkringen.

Efterskydd gäller även för medförsäkrad om:

 • försäkringstagaren inte längre tillhör den grupp som enligt gruppavtalet har rätt att omfattas av försäkringen.
 • äktenskapet eller samboförhållandet med försäkringstagaren upphör.

Efterskydd gäller inte:

 • om försäkringstagaren sagt upp försäkringen men fortfarande tillhör den försäkringsberättigade gruppen.
 • om gruppavtalet har sagts upp.
 • om försäkringstagaren har fått eller kan uppenbarligen få motsvarande försäkringsskydd på annat sätt.

22. Rätt till fortsättningsförsäkring

Om Sambla eller Evident säger upp gruppavtalet, har du rätt att ansöka om fortsättningsförsäkring i Evident. Fortsättningsförsäkringen gäller med samma villkor men med en annan prissättning. Evident informerar om rätten till fortsättningsförsäkring i samband med att gruppavtalet har sagts upp.

Du som är försäkringstagare har rätt att teckna fortsättningsförsäkring om följande punkter är uppfyllda:

 • du har haft försäkringen i minst sex månader,
 • du har inte uppnått slutåldern och du har inte möjlighet att teckna motsvarande försäkring hos en annan försäkringsgivare.

Du har inte rätt att teckna fortsättningsförsäkring om du själv har valt att säga upp försäkringen, men är kvar i den försäkringsberättigade gruppen. Du har inte heller rätt att teckna fortsättningsförsäkring om försäkringen sägs upp av Evident på grund av att du inte betalat premien i rätt tid eller på grund av att du lämnat oriktiga uppgifter.

Den som är medförsäkrad har dessutom rätt att teckna fortsättningsförsäkring i följande fall:

 • äktenskapet eller samboförhållandet med gruppmedlemmen upphör,
 • Evident har sagt upp försäkringen på grund av att gruppmedlemmen inte har betalt premien i tid.

En ansökan om fortsättningsförsäkring ska göras inom tre månader från att försäkringen upphörde. Fortsättningsförsäkringen gäller då från och med den dag ansökan till Evident görs, och gäller med samma slutålder som tidigare gruppförsäkring.

23. Information om hur vi hanterar personuppgifter

Evident är ansvarigt för all behandling av de personuppgifter som lämnas eller som vi hämtar in rörande försäkrade, försäkringstagare och förmånstagare (”registrerade”). Vi behandlar bara sådana personuppgifter som är nödvändiga för att bedöma rätten till försäkringsskydd eller försäkringsersättning eller för att på andra sätt administrera och uppfylla försäkringsavtalet eller skyldigheter som Evident har på grund av försäkringsavtalet. Om du är försäkrad eller försäkringstagare hos oss har du alltid rätt att begära ut information om eller be om rättelse av de personuppgifter som Evident behandlar. En sådan begäran skickar du till dataskydd@evidentlife.se. För närmare information om hur vi hanterar  personuppgifter kan du läsa vår personuppgiftpolicy.

24. Gemensamt skaderegister

Evident använder ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om skade- och dödsfall samt uppgift om vem som begärt ersättning. Registret används endast i samband med skadereglering. Det betyder att vi får reda på om det finns tidigare anmälda skador gällande den försäkrade hos andra försäkringsföretag. Tanken är att GSR ska vara ett underlag för försäkringsföretag för att utreda försäkringsfall. På så sätt kan företagen motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter eller bedrägerier. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad form för statistiska ändamål. Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.

25. Motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism

Evident följer de regler som krävs för att motverka att våra försäkringar utnyttjas för finansiell brottslighet. Det betyder bland annat att Evident måste be försäkringstagare, försäkrade och förmånstagare om olika uppgifter både före försäkringsavtal ingås och under tiden som ett försäkringsavtal gäller. Evident har också både rätt och skyldighet att avsluta eller vägra ingå försäkringsavtal om vi har anledning att misstänka att vi utsätts för försök till penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det kan också finnas skyldighet för oss att rapportera om misstänkta åtgärder till Finanspolisen.

26. Om du inte är nöjd

Att du är nöjd med våra försäkringar och vår service är viktigt för oss på Evident och det jobbar vi gärna hårt för. Om du ändå tycker att vi inte lever upp till dina förväntningar finns det flera sätt för dig att framföra klagomål och att få ett ärende prövat igen. Det första steget är att du hör av dig till klagomålsansvarig på Evident. Skicka e-post till klaga@evidentlife.se.

Ett ärende kan alltid omprövas inom sex månader från och med att Evident lämnat ett slutgiltigt besked gällande ersättning. Efter det upphör möjligheterna till omprövning.

Om du, efter att ha varit i kontakt med klagomålsansvarig, fortfarande inte är nöjd, kan du be Personförsäkringsnämnden pröva ditt ärende, om det gäller en medicinsk fråga. Se kontaktuppgifter nedan.

Om det gäller tolkning av våra försäkringsvillkor eller andra villkorsfrågor kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN behöver få din begäran om prövning inom sex månader från att vi på Evident meddelat vårt slutliga beslut. Se kontaktuppgifter nedan.

Tvister med försäkringsföretag kan också prövas av allmän domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer. Du bör även kontrollera om du har möjlighet att få kostnader för ombud och liknande ersatta från rättsskyddet i din hemförsäkring.

För allmänna upplysningar om försäkringar, och besked om dina möjligheter att få ett ersättningsbeslut ändrat, kan du också kontakta Konsumenternas försäkringsbyrå, se kontaktuppgifter på nästa punkt.

27. Kontaktuppgifter gällande klagomål och överklagan

Personförsäkringsnämnden
Box 24067
104 50 STOCKHOLM
Telefon: 08 – 522 787 20
https://www.forsakringsnamnder.se/

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM
Telefon: 08 – 555 017 00
www.arn.se

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 STOCKHOLM
08 – 22 58 00 (9:00 – 12:00)
www.konsumenternas.se

Du kan även få vägledning hos Konsumentverket eller av kommunens konsumentvägledare. www.hallakonsument.se (Konsumentverket)
För kontakt med kommunal konsumentvägledare, se din kommuns hemsida.

28. Kontaktuppgifter till Evident

Bolagets fullständiga namn:
Evident Life Försäkring AB
Organisationsnummer: 559203-7708
Post- och besöksadress: Kungsgatan 8, 2tr, 111 43 Stockholm
Telefonnummer: 08 – 80 15 15
E-post: kundteam@evidentlife.se
Hemsida: www.evidentlife.se